Projekt „Szansa- nowe możliwości dla dorosłych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE z 19 grudnia 2016 r. „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych” (Upskillinig pathways: New Opportunities for Adults).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.12.2021

Budżet projektu: 30 000 000 PLN

Projekt finansowany jest ze:

– środków europejskich: 28 287 000 PLN

– środków krajowych: 1 713 000 PLN

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli trzystopniowego wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych oraz przygotowanie końcowych rekomendacji w sprawie włączenia wybranych modeli do systemowych działań krajowych na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków. Zakłada się, że rezultaty i rekomendacje końcowe projektu będą wykorzystane do koordynacji krajowych działań i rozwijania krajowych strategii dotyczących podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.

Całe przedsięwzięcie obejmuje trzy etapy:

 • I Faza

  (1.10.2018 r. – 30.04.2019 r.)
  Analiza obecnej sytuacji i istniejących rozwiązań, identyfikacja potencjalnych grup docelowych i ich wybór (min. 3), opracowanie założeń konkursu na opisanie modeli wspierających rozwój osób z niskimi umiejętnościami;
 • II Faza

  (1.05.2019 r. – 30.06.2021 r.)
  Ogłoszenie konkursu na opracowanie modeli, wybór grantobiorców, pilotaż wybranych modeli;
 • III Faza

  (1.07.2021 r. – 31.12.2021 r.)
  Przygotowanie rekomendacji do włączenia wybranych modeli do polityk oraz strategii poprawy umiejętności dorosłych Polaków.

Rekomendacje te będą mogły być wykorzystane przez instytucje edukacyjne w Polsce zajmujące się edukacją osób dorosłych. Na ich podstawie podjęte zostaną również decyzje o sposobach poprawy umiejętności dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi.