Grupą docelową będą osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych, takich jak: czytanie i rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne, umiejętności ICT, a także komunikacja interpersonalna, praca w zespole, wyznaczanie celów życiowych, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji.

W pierwszej kolejności zostanie przyjęta definicja osób o niskich umiejętnościach podstawowych. Następnie zostanie opracowany mapping aktualnych działań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych uwzględniający również działania prowadzone w innych projektach. Zostaną wzięte pod uwagę rozwiązania wypracowane w innych krajach oraz rezultaty międzynarodowych projektów, w których przeanalizowano doradztwo i wsparcie zawodowe dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostaną wskazane minimum trzy grupy docelowe. Wybór będzie dokonany pod koniec pierwszej fazy projektu, po analizie dostępnych badań w obszarze wspierania osób z niskimi umiejętnościami, stosowanych działań i rozwiązań oraz zrealizowanych projektów dotyczących rozwoju umiejętności podstawowych osób dorosłych.