Projekt „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” jest realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Realizacja projektu została podzielona na cztery etapy:

– Etap I: nabór wniosków na mikro innowacje w odpowiedzi na konkurs i wyłonienie 50 najlepszych pomysłów,

– Etap II: dalsze prace nad pomysłami, wsparcie doradcze i wybranie 40 mikro innowacji skierowanych do kolejnej fazy projektu,

– Etap III: testowe wdrożenie 40 mikro innowacji. Realizatorzy opracowanych rozwiązań otrzymali granty (średnio w wysokości 65 000 zł) na testowanie i monitoring swoich pomysłów. Celem etapu była weryfikacja skuteczności i efektywności zaplanowanych rozwiązań.

– Etap IV: wyłonienie 4 najlepszych, najciekawszych i najskuteczniejszych mikro innowacji i ich upowszechnienie. Etap wieńczą konferencje upowszechniające, które zostaną zorganizowane w marcu 2019 r. w trzech miastach: Szczecinie, Krakowie i Warszawie.

Autorami mikro innowacji były organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, psycholodzy, trenerzy i animatorzy społeczni. Opracowane rozwiązania musiały mieć charakter edukacyjny i mieć na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności lub zmianę postaw osób dorosłych, które będą ich odbiorcami. Wśród przetestowanych mikro innowacji przeważały rozwiązania informatyczne – portale edukacyjne, platformy e-learningowe, kursy internetowe.

Realizacja projektu dobiega już końca Zostały wyłonione 4 innowacje, które są przedmiotem szerokiego upowszechnienia. Są to:

– „Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” – opracowane rozwiązanie skupia się na metodzie pracy opartej na kolektywnej inteligencji. Mikro innowacja jest dedykowana właścicielom i pracownikom przedsiębiorstw. Użytkownicy mają dostęp do multimedialnego podręcznika kolektywnej inteligencji, szkolenia e-learningowego, scenariuszy zająć i materiałów pomocniczych oraz do oprogramowania DebateHub, które pozwala na pracę z wykorzystaniem metody. Mikro innowacja jest dostępna na stronie www.ci-innowacje.pl

– „Metoda Planet” – stanowi narzędzie do diagnozowania kompetencji pracowniczych w zakresie dziesięciu obszarów: motywacja i automotywacja, podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania uczenia się, inteligencja społeczna i emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, umiejętności organizacji pracy własnej i zarządzania projektami, twórczość i innowacyjność, praca zespołowa, podejmowanie decyzji, reagowanie na sytuacje trudne i konfliktowe, kompetencje komunikacyjne. Rozwiązanie jest dostępne pod adresem www.metodaplanet.pl

– „Trening rozmowy” – mikro innowacja ma formę gry planszowej. Stanowi narzędzie pracy w ramach „Szkół dla rodziców” (warsztatów realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców, którzy borykają się z trudnościami w wychowywaniu dzieci). Założeniem gry jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wyposażenie jej uczestników w umiejętność prawidłowego rozumienia komunikatów. Mikro innowację można pobrać pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1apCxSDRGiyeili_DafNhx7_efCRRcn6_

– „Urząd w prostym stylu” – to druga mikro innowacja skupiająca się na kompetencjach językowych. Dedykowana jest pracownikom administracji i ma formę portalu społecznościowego z elementami grywalizacji. Ma na celu wyposażenie urzędników w umiejętność używania poprawnej polszczyzny i prostego stylu wypowiedzi. Opracowane rozwiązanie jest dostępne na stronie www.urzad.dobrzenapisane.pl.

Więcej informacji na temat projektu, wybranych do upowszechnienia mikro innowacji i planowanych konferencji znajduje się na stronie internetowej projektu: www.innowacje.zgd.com.pl.

autor: Monika Wąsowicz

5 KWIETNIA 2019