Dziesięć zestawów efektów uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Zestawy efektów uczenia się powstały w trakcie pierwszej fazy projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Posłużą one grantobiorcom do tworzenia modeli wsparcia osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi. W oparciu o wybrany zestaw grantobiorcy mogą przeprowadzić diagnozę kompetencji, opracować ofertę edukacyjną oraz zrealizować walidację efektów uczenia się.

Opracowanie zawiera następujące zestawy:

ZESTAW NR 1 – Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej

ZESTAW NR 2 – Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych

ZESTAW NR 3 – Tworzenie listu motywacyjnego i CV

ZESTAW NR 4 – Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł

ZESTAW NR 5 – Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł

ZESTAW NR 6 – Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych

ZESTAW NR 7 – Korzystanie z serwisów i platform internetowych

ZESTAW NR 8 – Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów

ZESTAW NR 9 – Planowanie i prowadzenie domowego budżetu

ZESTAW NR 10 – Prowadzenie kalkulacji na potrzeby remontowo-budowlane oraz przygotowanie do remontu

Każdy z zestawów efektów uczenia się może być modyfikowany i dopasowywany do potrzeb wybranej grupy docelowej.

10 zestawów uczenia się

 

Wskazówki dotyczące diagnozowania umiejętności i potrzeb osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi

Celem dokumentu jest wsparcie grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” w diagnozowaniu umiejętności i potrzeb wybranych grup docelowych. Materiał obejmuje następujące zagadnienia:

  • zakres diagnozy umiejętności podstawowych i potrzeb,
  • profil kompetencyjny osób przeprowadzających diagnozę,
  • metody i narzędzia prowadzenia diagnozy,
  • czas przeprowadzenia diagnozy,
  • koszty diagnozy,
  • warunki organizacyjne diagnozy,
  • raport z diagnozy,
  • ogólne wnioski z diagnozy dotyczące danej grupy docelowej,
  • szczegółowe wskazówki do diagnozowania dla wybranych grup docelowych.

Wskazówki_dot _diagnozowania_umiejętności_potrzeb

Wskazówki dotyczące przeprowadzania walidacji efektów uczenia się

Celem opracowania dokumentu jest wsparcie grantobiorców w przygotowaniu procesu walidacji w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Zawarto w nim podstawowe informacje dotyczące projektowania walidacji, stosowanych metod, zasobów kadrowych oraz standardów zapewnienia jakości walidacji. Zakres zastosowania opracowania zależy od wielu czynników, m.in. od specyfiki zestawu efektów uczenia się lub kwalifikacji, wielkości organizacji, a przede wszystkim od potrzeb osób przystępujących do walidacji efektów uczenia się.

Wskazówki_dot_walidacji

Raport z mappingu

Raport z mappingu, czyli mapowania istniejących rozwiązań dotyczących rozwijania umiejętności podstawowych u osób dorosłych w Polsce, został opracowany przez dwunastu ekspertów zewnętrznych w ramach realizacji pierwszej fazy projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Raport powstał na podstawie istniejącej literatury i dostępnych danych, a także doświadczenia ekspertów, którzy w swojej praktyce zawodowej bezpośrednio działają na rzecz opisanych grup. W raporcie zostały także uwzględnione wnioski i rekomendacje z wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych, które odbyły się w ramach realizacji pierwszej fazy projektu.

Zasadniczym celem mappingu było przedstawienie specyfiki różnych grup docelowych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, definiowanymi w projekcie jako rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne.

Wybrane grupy analizowano m.in. pod kątem ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych, czynników utrudniających włączenie się w proces uczenia się, sposobów docierania oraz oferowanego obecnie wsparcia. W raporcie zostały również opisane dobre praktyki instytucji realizujących ofertę wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Raport z mappingu

Raport z badania jakościowego

Raport zawiera wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego w ramach pierwszej fazy projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Badanie jakościowe objęło 50 organizacji z ośmiu województw, które w swej działalności zajmują się wsparciem osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Badanie miało na celu opisanie wybranych aspektów rozwiązań stosowanych przez instytucje działające na rzecz podnoszenia umiejętności podstawowych dorosłych Polaków. Przedstawione w raporcie, sprawdzone i działające rozwiązania, mogą stanowić inspirację i dobrą praktykę wartą wdrażania przez inne instytucje działające w obszarze wspierania osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

raport z badań