Wybór grup docelowych został dokonany w oparciu o pogłębione analizy.

Dokonano przeglądu polityk, rekomendacji i zaleceń (unijnych, krajowych i regionalnych), strategicznych dokumentów krajowych oraz strategii rozwoju województw, kontraktów terytorialnych, dostępnych raportów ewaluacyjnych z realizacji programów i projektów POKL i PO WER oraz raportów Cedefop i OECD, a także wyników badań np. PIAAC i postPIAAC.

Następnie przeprowadzony został mapping poszczególnych grup docelowych oraz funkcjonującego systemu podnoszenia umiejętności podstawowych wśród przedstawicieli tych grup.

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie badań jakościowych pięćdziesięciu instytucji – z ośmiu województw – zajmujących się wsparciem dorosłych, w tym także osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi.

W procesie określania grup docelowych projektu istotne były również informacje gromadzone podczas krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych w instytucjach i organizacjach mających doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi o niskim poziomie umiejętności podstawowych.

Ostatecznie do projektu „Szansa” zakwalifikowano osiem grup. Są nimi:

  1. Pracownicy zakładów pracy gotowi uczyć się z własnej inicjatywy (zwłaszcza MŚP);
  2. Osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo i/lub bezrobotne), np. osoby chcące wejść lub powrócić na rynek pracy pod długiej przerwie, kobiety po długim okresie wychowywania dzieci, osoby sprawujące opiekę na osobami zależnymi;
  3. Osoby z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji), w tym na obszarach ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Śląska, Program dla Bieszczad);
  4. Osoby w wieku 50+;
  5. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
  6. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną;
  7. Osoby dotknięte przemocą (np. fizyczną, psychiczną, ekonomiczną) i przez to nie radzące sobie w życiu;
  8. Obcokrajowcy z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce.