Spotkanie informacyjne

Serdecznie  zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. w Krakowie w godzinach 10.00-17.00.

Dokładnie miejsce spotkania podamy w najbliższym czasie.

Spotkanie poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkania odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

 Link do rejestracji.

Konferencja Szansa-nowe możliwości dla dorosłych

Celem konferencji jest przybliżenie potencjalnym grantobiorcom oraz interesariuszom informacji na temat projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych przez osoby dorosłe oraz odbędą się konsultacje  merytoryczne nt. warunków rekrutacji grantobiorców.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli ministerstw, administracji lokalnej i regionalnej, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, ośrodków LOWE, rynku pracy, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, instytucji czynnych w zakresie doradztwa o charakterze całożyciowym, a także innych organizacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

program konferencji

Zapraszamy do rejestracji: formularz

Data rozpoczęcia: 9 października 2019 r.
Godzina rozpoczęcia: 10:30
Miejsce: Pl. Zawiszy 1 (Hotel Radisson Blu Sobieski), Warszawa