Modele w projekcie „Szansa” w podziale na województwa

 

Przedstawiamy Państwu zatwierdzone do realizacji (testowania) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”  31  modeli wsparcia dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych.

W ramach projektu wyodrębniono osiem grup docelowych z czego do siedmiu złożono modele wsparcia.

Z pośród 31 modeli 8 z nich skierowanych jest do osób 50+; 4 do obcokrajowców, 6 do osób pozostających bez pracy; 4 do pracowników zakładów pracy; 2 do osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2 do osób z niepełnosprawnością sensoryczną i/lub fizyczną; 5 do osób z obszarów defaworyzowanych.

Informacje o modelach wsparcia