Eksperci

Ze względu na specyfikę edukacji dorosłych, różnorodność jej form i treści, typów podmiotów, które ją prowadzą, jak i zróżnicowanie wśród samych dorosłych, do udziału w projekcie zostali zaangażowani eksperci zewnętrzni. Wsparcie ekspertów-praktyków, którzy dysponują doświadczeniem zawodowym w pracy z różnymi potencjalnymi grupami docelowymi projektu, znają ich potrzeby i możliwości, a także formy wsparcia w procesie nabywania umiejętności podstawowych, stanowi jeden z kluczowych elementów zapewnienia jakości założeń do modeli wsparcia wybranych grup docelowych.

Eksperci wspierają zespół projektowy, między innymi poprzez opracowanie mappingu grup docelowych w zakresie funkcjonujących rozwiązań oraz wskazówek dotyczących sposobów diagnozowania potrzeb osób z tych grup. Biorą również udział w seminariach dotyczących walidacji i formułowania efektów uczenia się oraz konsultacjach poświęconych opracowaniu założeń i warunków naboru grantobiorców.

 

 • Ewa Duda

  Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie
  Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki, wykładowca akademicki, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Koordynator licznych warsztatów oraz projektów badawczych, rozwojowych, edukacyjnych. Od ponad 10 lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji jako beneficjent, promotor programu Grundtvig, ekspert. Autorka skryptu dla studentów oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych o problematyce z zakresu formalnej edukacji dorosłych.
 • Dorota Gierszewski

  Uniwersytet Jagielloński
  dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Pedagogiki UJ. W pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej zajmuje się problematyką uczenia się przez całe życie, edukacją dorosłych i gerontologią, formalną i nieformalną edukacją obywatelską dorosłych oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Autorka wielu opracowań i publikacji naukowych z tego zakresu, jak również organizator projektów międzynarodowych i lokalnych dotyczących tych zagadnień. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi i oświatowymi w kraju i za granicą.
 • Monika Gromadzka

  Uniwersytet Warszawski
  Wykładowca i tutor akademicki, trener, konsultant. Pracuje jako Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki. Realizatorka projektów badawczych i edukacyjnych. Jest m.in.: absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu prowadzonej przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także posiada międzynarodowy certyfikat (Certified Behavioral Consultant) wystawiony przez The Institute for Motivational Living uprawniający do korzystania z testu kompetencji D3™ (DISC/TEAMS/VALUES). Jest członkinią ATA (Akademickie Towarzystwo Andragogiczne) i ESREA (European Society of Research on the Education of Adults). Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dorosłych. Od ponad dwóch lat zaangażowana w rozwój platformy EPALE. Jej główne obszary zainteresowań to: badania jakościowe, edukacja pozaformalna i nieformalna dorosłych, edukacyjne formy wspierania rozwoju, tożsamość edukacyjna i zawodowa.
 • Lidia Jedlińska

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie; Dział Edukacji, Nauki i Badań
  dr n. przyrodniczych; główny specjalista ds. integracji społecznej i cyfrowej osób starszych, w tym integracji międzypokoleniowej; pomysłodawca i koordynator Programu „Szkoła @ktywnego Seniora - S@S" oraz krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Ambasador programu Grundtvig i Elektronicznej platformy EPALE (2015-2017) oraz sieci bibliotekarzy LABIB; przedstawiciel w Małopolskim Partnerstwie na rzecz kształcenia ustawicznego. Autorka opracowań z zakresu nauczania dorosłych. Członek organizacji pozarządowych.
 • Iwona Krasowicz-Korulczyk

  CREATOR sp. z o.o.
  Z wykształcenia romanistka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami „MASTER en ménagement” organizowane przez UMCS w Lublinie i Szkołę Handlową w Lille oraz „Opracowanie i zarządzanie projektami UE” w SGGW w Warszawie. Od 2002 r. jest związana z projektami realizowanymi w ramach funduszy przedakcesyjnych (PAOW i PHARE) a następnie funduszy unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez ostatnie 16 lat tworzyła projekty, uczestniczyła we wszystkich fazach ich realizacji, a także ewaluacji i sprawozdawczości.
  Koordynowała wdrażanie dużych projektów aktywizacyjnych, szkoleniowo-doradczych we wschodnich województwach Polski.
  Ma doświadczenie w pracy zarówno w firmach szkoleniowych jak i organizacjach pozarządowych.
  Opracowała autorskie programy edukacyjne oraz narzędzia ewaluacji procesu dydaktycznego osób dorosłych w tym dla wykładowców i trenerów osób dorosłych.
  Fascynuje Ją „język“ jako narzędzie poznawania świata i jego interpretacji.

 • Anna Kwiatkowska

  Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  mgr inż. informatyczka; ekspertka ds. edukacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną wspieranej technologią informatyczno-komunikacyjną; autorka broszur w języku łatwym do czytania oraz podręczników dla nauczycieli i artykułów; twórczyni informatycznego systemu wspomagania decyzji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną DECYDOWNIK; koordynatorka projektów międzynarodowych.
 • Marek Magniszewski

  Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju
  dr inż. - doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Wykładowca na wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Logistyka w specjalności logistyka lotnicza i obsługa portów lotniczych. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu szkolnictwa zawodowego jak i recenzji programów nauczania i zadań egzaminacyjnych. Egzaminator potwierdzający kwalifikacje w trzech zawodach. Współautor artykułów naukowych z dziedziny szybkiego prototypowania. Były oficer zawodowy z 27 letnim stażem służby w Siłach Powietrznych - radiolokacja.
 • Jerzy Mantur

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku; Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji
  doradca edukacyjno-zawodowy, mediator, specjalista z zakresu ewaluacji i problematyki badań społecznych, mgr historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator maturalny z tych przedmiotów. Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Współautor publikacji dotyczących diagnozy postaw i zachowań młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych m.in.: Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku - 2015; Styl życia młodzieży Białegostoku - 2012, 2015; Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok - 2017; Ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych - 2018; W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok - 2018. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz Konkursu Wiedzy o Zawodach. Koordynator Badań Losów Absolwentów w wielu szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych. W latach 2002-2007 wizytator Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wieloletni doświadczony szkoleniowiec z zakresu mierzenia jakości, pomiaru i ewaluacji. Brał udział w pracach Panelu Ekspertów przy ocenie wniosków ZPORR przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. W latach 2008-2009 asesor MEN w zakresie oceny projektów III Priorytetu POKL. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”.
 • Katarzyna Machałowska

  Biuro Usługowo Szkoleniowe Kancelaria
  Doświadczony trener wykorzystująca znajomość nowoczesnych technik uczenia się do skutecznego podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń.
  Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień przedsiębiorczości, prawa pracy.
  Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego.
  Członek i ekspert merytoryczny w Komisji Oceny Wniosków z programów OWES.
  Realizuje projekty szkoleniowe dla szerokiego przekroju grup społecznych i zawodowych w tym: bezrobotnych, pracowników, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego.
  Doradca ds. przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
  Na przełomie września i października 2018 r. Ekspert w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie stosowania założeń Konstytucji Biznesu.
  Współautorka dwóch interdyscyplinarnych programów nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Agnieszka Skowrońska

  Pracownia Innowacji
  Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 14 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze polityki społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi w projektowaniu usług społecznych, w tym usług edukacyjnych. Jest ekspertem zewnętrznym oceniającym wnioski organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w konkursach dotyczących aktywności obywatelskiej i społecznej. Prowadzi Pracownię Innowacji zajmującą się badaniami potrzeb, projektowaniem usług i innowacji społecznych, a także szkoleniami z zakresu badania potrzeb użytkowników i projektowania innowacji. Mieszka w Gdańsku.
 • Hubert Skrzyński

  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku
  Nauczyciel języka angielskiego. Pracuje w zawodzie od 21 lat. Obecnie jest także dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku i pełni tę funkcję od ponad 5 lat. Jest założycielem Stowarzyszenia na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola”. Celem stowarzyszenia jest organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla skazanych - słuchaczy CKU przy ZK Płock.
 • Monika Wąsowicz

  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
  Absolwentka filmoznawstwa na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 12 lat zajmuje się realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania. Koordynatorka Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Posiada doświadczenie zarówno w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów, jak też w ich wdrażaniu. Pracowała z różnymi grupami osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, seniorami, mamami wracającymi na rynek pracy. Od kilku lat jest ekspertką oceniającą projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i programu Erasmus+ (sektor Edukacja Dorosłych) oraz rekomendującą innowacje społeczne do szerokiego upowszechnienia.