Przedstawiamy Państwu wybrane materiały edukacyjne wypracowane w testowanych modelach wsparcia w ramach realizacji projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.  Poniżej zostały załączone materiały rekomendowane do wdrażania w projektach mających na celu podniesienie umiejętności podstawowych u osób dorosłych. Do każdego z wymienionych poniżej modeli została dodana również krótka charakterystyka.

Rozwój umiejętności cyfrowych - Praktyczny podręcznik wraz z ćwiczeniami

Model wsparcia pod nazwą „Świat nowych technologii – nowych możliwości” był testowany przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, skierowany był do osób w wieku 50+.

Głównym celem modelu było podniesienie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych u osób w wieku 50+, mieszkańców województwa łódzkiego, poprzez realizację cyklu szkoleń oraz zapewnienie im indywidualnego wsparcia.

Jednym z materiałów opracowanych w ramach testowania modelu jest kursoksiążka przygotowana dla uczestników. Zawiera ona wizualizacje oraz przystępne opisy obsługi urządzeń cyfrowych oraz przedstawia sposoby ich wykorzystania w odniesieniu do programu warsztatów.

Kursoksiążka do pobrania w formacie PDF, w podziale na dwie części:

Przedstawienie bloków tematycznych wsparcia edukacyjnego opracowanych w modelu.

Rozwijanie umiejętności cyfrowych z zastosowaniem kontekstu tematycznego

Model wsparcia pod nazwą „AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA – model podnoszenia podstawowych umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych Seniorek i Seniorów 60+” był testowany przez Collegium Civitas.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności cyfrowych uczestników modelu, tj. osób w wieku 60+. Aby podkreślić praktyczny wymiar rozwoju umiejętności cyfrowych zostały one włączone w temat przewodni modelu, którym było zdrowe odżywianie.

Model miał przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu osób starszych, zwłaszcza w obszarze cyfrowym, przyczynić się do zwiększenia komfortu życia i samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym oraz odzyskania poczucia kontroli nad własnym życiem w obliczu postępującej cyfryzacji.

Kurs składał się z 9 bezpośrednich spotkań warsztatowych, z których:

  • 7 odbyło się w sali szkoleniowej; czas trwania: 6 x 45 minut.
  • Forma aktywności: pogadanka oraz warsztaty stacjonarne z wykorzystaniem komputera, ćwiczenia w parach, ćwiczenia indywidualne.
  • 1 miało charakter wyjazdowy; czas trwania 8 x 45 minut.
  • Forma aktywności: pogadanka i warsztaty kulinarne w restauracji prowadzone przez kucharzy.
  • 1 odbyło się w formule mieszanej (zajęcia terenowe oraz stacjonarne zajęcia w sali); czas trwania 8 x 45 minut.
  • Forma aktywności: ćwiczenia wykonywane w parach w trakcie wizyty w sklepie.

Przedstawienie bloków tematycznych wsparcia edukacyjnego opracowanych w modelu.

Prezentacje wraz ze scenariuszami w podziale na bloki zajęć:

BLOK I – Rozpoczęcie kursu

BLOK II – Etykiety – rozumienie informacji

BLOK III – Reklama i rozumienie informacji

BLOK IV – Zakupowe Safari – wyjście terenowe (wykorzystanie w praktyce wiedzy żywieniowej zdobytej na wcześniejszych zajęciach oraz wykorzystanie aplikacji w smartfonach do realizacji zadań w sklepie).

BLOK V – Podstawy zbilansowanej diety seniora. Jak zastosować je w praktyce?

BLOK VI – Tradycyjna kuchnia w nowej odsłonie – małe zmiany, które pomogą odmienić tradycyjne potrawy

BLOK VII – Kuchnia polska w nowej inspirującej odsłonie – utrwalanie umiejętności cyfrowych w zakresie umieszczania postów, zdjęć w mediach społecznościowych, wysyłanie smsów, mmsów itp.

BLOK VIIISzklanka szklance nierówna – domowe miary produktów żywnościowych

BLOK IX – Zakończenie kursu

„eduNOVA - model edukacji społecznościowej” - rozwój umiejętności podstawowych z zastosowaniem edukacji społecznościowej

Model wsparcia pod nazwą „eduNOVA – model edukacji społecznościowej” testowany był przez Fundację NOVA i skierowany do osób z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji), w tym na obszarach ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Śląska, Program dla Bieszczad).

Głównym celem modelu było podniesienie umiejętności cyfrowych, rozumienia i przetwarzania informacji, matematycznych oraz kompetencji społecznych u co najmniej 40 osób – mieszkańców dzielnicy Stary Chełm w Gdańsku, będącej obszarem defaworyzowanym i rewitalizowanym, charakteryzującym się wysokim stopniem dezintegracji społecznej. Wsparcie przeprowadzono metodą edukacji społecznościowej, która polega na prowadzeniu działań edukacyjnych i aktywizujących na obszarze zamieszkania danej społeczności, wśród jej członków, w oparciu o ich zasoby i w osadzeniu w lokalnej specyfice. Celem edukacji społecznościowej jest zwiększenie poczucia wartości i sprawstwa członków społeczności, a także wyposażenie ich w umiejętności pozwalające na efektywną współpracę i samoorganizację. Edukacja społecznościowa tworzy podstawy i zasoby oraz daje uczestnikom impuls do społecznych, lokalnych zmian. Takie podejście zastosowano w opisywanym modelu. Zwieńczeniem wsparcia edukacyjnego była realizacja własnych projektów. Umiejętności podstawowe były zaszyte w programach szkoleniowych.

Model stanowił dobrze przygotowaną ofertę, która pozwoliła uczestnikom na podniesienie pełnego spektrum umiejętności podstawowych w sposób praktyczny i atrakcyjny, osadzony w ich potrzebach oraz możliwościach edukacyjnych. Umiejętności związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji podnoszone były m.in. przez naukę identyfikowania przekazów manipulatywnych i fake news, oceny wiarygodności informacji, poszukiwania informacji potrzebnych do realizacji swoich celów, organizacji działań lokalnych etc. Rozumowanie matematyczne rozwijane było przez zajęcia poświęcone pożyczkom i kredytom, a także planowania budżetu domowego, remontu czy projektu społecznościowego. Umiejętności cyfrowe rozwijane były przez naukę korzystania z narzędzi informacyjno-komunikacyjnych dla praktycznych celów osobistych i społecznych (utrzymywanie kontaktów społecznych, korzystanie z publicznych usług on-line, e-bankowości, zakupów itp.). Ważnym elementem modelu, który podsumował i spinał całą pracę grupy, było połączenie wszystkich umiejętności i kompetencji społecznych poprzez realizację projektów społecznościowych. Powstały one w oparciu o pomysły uczestników i ukierunkowywanie procesu edukacyjnego w tym kierunku, by zdobyli oni umiejętności, aby taki projekt przygotować. Praca ta wymagała użycia różnych zdobytych podczas testowania modelu umiejętności w konkretnym, praktycznym, angażującym i konstruktywnym celu.

Opis wsparcia edukacyjnego wraz z blokami tematycznymi zajęć.

Prezentacje wraz ze scenariuszami i materiałami dydaktycznymi w podziale na bloki zajęć:

BLOK I – Korespondencja prywatna i służbowa

Temat: Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej.

BLOK II – Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji

Temat: Manipulacja i perswazja w telewizji i w sieci.

BLOK III – Oswoić Internet i multimedia

Temat: Portale użytkowe e-PUAP, IKP.

BLOK IV – Twoje Finanse – jak zarabiać i oszczędzać

Temat: Planowanie i prowadzenie budżetu domowego.

BLOK V – Współpraca się opłaca

Temat: Formalności związane z pisaniem Wniosku.