Walidacja - przebieg procesu walidacji oraz dokumenty wypracowane w modelach

Przedstawiamy Państwu wybrane narzędzia do przeprowadzenia walidacji, tj. procesu sprawdzenia, czy osoba posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone dla danego zestawu efektów uczenia się.

Tradycyjnie rozumiane zaświadczenie o uczestnictwie w kursie czy szkoleniu wskazuje jedynie, że osoba ukończyła wsparcie. Walidacja pozwala na przekazanie uczestnikowi dokładnej informacji o faktycznie nabytych efektach uczenia się, czyli tego, czy osoba realnie nauczyła się tego, czego miała się nauczyć. Im rzetelniej walidacja była prowadzona, tym uzyskana informacja będzie bardziej wiarygodna i pomocna – zarówno dla samego uczestnika, jak i osób, którym może on taki dokument przedstawić.

Należy podkreślić istotność walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego wobec osób z grup defaworyzowanych, która może przyczynić się do zwiększenia ich uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie oraz poprawić im dostęp do rynku pracy (Dz. U. UE C 938/1 z 22.12.2012 r.).

W Zaleceniu w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych walidacja została wskazana jako trzeci etap – po ocenie umiejętności i wsparciu edukacyjnym.

„Skuteczni społecznie i cyfrowo – harcerski tutoring”

Walidacja w modelu wsparcia pn. „Skuteczni społecznie i cyfrowo – harcerski tutoring” była procesem obejmującym trzy etapy:

 1. W pierwszym etapie walidator rozmawiał z tutorem uczestnika o poczynionych postępach, jak również o poziomie umiejętności po zakończeniu etapu wsparcia edukacyjnego. Tutor, jako osoba towarzysząca uczestnikowi od początku trzystopniowej ścieżki wsparcia, potrafił najwięcej opowiedzieć o tym, w jaki sposób uczestnik podnosił swoje umiejętności. Na rozmowę tutora z asesorem każdorazowo wyrażał zgodę uczestnik wsparcia.
 2. Drugim etapem walidacji była analiza treści/materiałów stworzonych przez uczestnika w toku wsparcia edukacyjnego. Asesorzy walidacyjni analizowali materiały (z pracy grupowej, indywidualnej oraz powstające w czasie realizacji projektów społecznych).
 3. Trzecim i ostatnim etapem była gra ewaluacyjna, która polegała na symulacji sytuacji załatwiania spraw w realnym urzędzie. Budynek pozostający do dyspozycji Grantobiorcy został zamieniony na urząd, w którym znajdowały się rozmaite instytucje. W poszczególnych pomieszczeniach znajdowali się asesorzy walidacyjni lub „aktorzy” (wolontariusze, którzy wcielali się w rolę pracowników sekretariatu np. wydających druki w ramach zadań walidacyjnych). Rola aktorów była drugorzędna i nie wpływała bezpośrednio na powodzenie walidacji (np. „aktorzy” przyjmowali wniosek lub reprezentowali sekretariat i umawiali uczestnika na wizytę w urzędzie). Zadaniem uczestników było załatwienie określonej sprawy w poszczególnych urzędach. Uczestnicy przez cały okres gry mieli dostęp do sprzętu komputerowego, używali również telefonów komórkowych (co dopuszczały zasady gry). Przykładowe zadania do realizacji obejmowały:
  1. wysłanie oficjalnego maila do radnego – w odpowiedzi uczestnik otrzymywał zaproszenie na spotkanie online i rozmowę z „radnym” (radnym w tym wypadku był asesor),
  2. złożenie wniosku o wycięcie drzewa na właściwym formularzu,
  3. podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i złożenie odpowiedniego druku,
  4. sprawdzenie zdolności kredytowej u „doradcy kredytowego” (w tej roli asesor).

Scenariusz gry zastosowanej w trakcie walidacji efektów uczenia.

Materiały pomocnicze do wykorzystania podczas gry:

Formularze dla walidatora w podziale na instytucje związane z zadaniami opisanymi w scenariuszu gry:

– Bank

– NFZ

– Sąd Rejonowy

Urząd Miasta

– Urząd Skarbowy

– Kafejka internetowa

 

Walidacją objęte były następujące zestawy efektów uczenia się:

⦁             Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej

⦁             Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych

⦁             Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych

⦁             Planowanie i prowadzenie domowego budżetu

Wymiar czasu poświęconego na walidację:

 • Analizę dokumentacji – 4 godz./os.
 • Grę walidacyjną – 4 godz.