Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na Zalecenie Rady UE z 19 grudnia 2016 r. „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych” (Upskillinig pathways: New Opportunities for Adults).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018-31.12.2022

Budżet projektu: 30 000 000 PLN

Projekt finansowany jest ze środków:

– europejskich: 28 287 000 PLN

– krajowych: 1 713 000 PLN

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Umiejętności te obejmują rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne.

Rezultaty i rekomendacje końcowe projektu będą wykorzystane do rozwijania krajowych strategii dotyczących podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych i koordynacji działań w tym zakresie.

Projekt „Szansa” podzielony jest na trzy fazy:

 

 • I Faza

  (1.10.2018–31.07.2019)
  Analiza obecnej sytuacji i istniejących rozwiązań, wypracowanie definicji osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności podstawowych, identyfikacja grup docelowych i ich wybór, opracowanie założeń rekrutacji na opisanie modeli wspierających rozwój osób o niskim poziomie umiejętności.
 • II Faza

  (1.08.2019– 31.08.2022)
  Ogłoszenie rekrutacji na opracowanie modeli, wybór grantobiorców, pilotaż wybranych modeli.
 • III Faza

  (01.09.2022– 31.12.2022)
  Przygotowanie rekomendacji dotyczących systemowych rozwiązań w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.