Instytut Badań Edukacyjnych –  prowadzi interdyscyplinarne  badania naukowe  nad funkcjonowaniem i  efektywnością systemu edukacji w  Polsce. Instytut uczestniczy w  krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną.

Promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązuje do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

IBE współpracuje z centralną administracją publiczną i przedstawicielami samorządów. Partnerami IBE są instytucje kluczowe w polskim systemie edukacji, w tym Centralna Komisja Egzaminacyjna i Ośrodek Rozwoju Edukacji, a sieć współpracy obejmuje też szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze oraz organizacje międzynarodowe.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

  • Zagadnienia związane z koncepcją uczenia się przez całe życie.
  • Funkcjonowanie systemu kwalifikacji.
  • Pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  • Monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy.
  • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych.
  • Ekonomiczne uwarunkowania kształcenia i finansowanie edukacji.
  • Warunki pracy nauczycieli.
  • Społeczne uwarunkowania funkcjonowania systemu edukacji.

http://www.ibe.edu.pl/pl/