Najważniejsze pytania i odpowiedzi dot. rekrutacji grantobiorców

 1. Czy parterem w projekcie może być zagraniczna organizacja/instytucja?

Partnerem w projekcie może być organizacja/instytucja – również zagraniczna – mająca swoją siedzibę na terenie Polski.

 1. Ilu partnerów maksymalnie może być w projekcie?

Maksymalna liczba partnerów w projekcie nie jest określona.

 1. Czy jeden podmiot może realizować ten sam projekt w więcej niż jednym miejscu na terenie Polski?

Tak, podmiot może realizować ten sam projekt w kilku miejscach na terenie Polski, musi jednak wykazać w formularzu zgłoszeniowym potencjał do zrealizowania tak zorganizowanego wsparcia.

 1. Czy jeden podmiot może realizować trzy różne projekty skierowane do trzech różnych grup docelowych na tym samym terenie?

Tak, jeśli podmiot wykaże się doświadczeniem w pracy z trzema różnymi grupami docelowymi, może realizować trzy różne projekty na tym samym terenie.

 1. Czy jeden podmiot może realizować trzy różne projekty w trzech różnych miejscach Polski?

Tak, podmiot może realizować trzy różne projekty w trzech różnych miejscach Polski, jeśli dotyczą one trzech różnych grup docelowych.

 1. Czy osoba fizyczna może złożyć formularz zgłoszeniowy do projektu?

Nie, osoby fizyczne nie są uprawnione do złożenia formularza.

 1. Jakie warunki musi spełniać Podmiot, by uczestniczyć w rekrutacji do projektu?

Podmiot biorący udział w rekrutacji do Projektu musi od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem formularza zgłoszeniowego nieprzerwanie prowadzić działalność, potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze. Istotne jest również, aby Podmiot miał doświadczenie w pracy z grupą docelową.

 1. Czy w projekcie mogą uczestniczyć cudzoziemcy, którzy nie pracują?

Tak, jeśli posiadają prawo legalnego zatrudnienia.

 1. Czy w projekcie mogą brać udział cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce?

Nie, cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce nie mogą brać udziału w projekcie.

 1. Czy na etapie składania modelu trzeba mieć już gotowy standard wymagań dla umiejętności podstawowych?

W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać, jakie standardy wymagań dla umiejętności podstawowych zostaną opracowane w ramach pilotażu modelu i przedstawić ich zarys. Przyjęte standardy muszą uwzględniać kompetencje społeczne oraz co najmniej jedną z wymienionych umiejętności podstawowych (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe). W projekcie „Szansa” dopuszcza się następujący wybór standardów:

1) zestawy efektów uczenia się opracowane w ramach projektu „Szansa”

2) standard wymagań opracowany przez grantobiorcę 3) kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/), które odnoszą się do umiejętności podstawowych (od 1. do 4. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji) – dotyczy instytucji certyfikujących.

Wybrany standard wymagań dla umiejętności podstawowych musi być dostosowany do potrzeb, możliwości i barier wybranej grupy docelowej.

 1. Czy w ramach projektu można sfinansować opłatę za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania określonej kwalifikacji?

Nie, nie ma takiej możliwości.

 1. Czy zaproponowane zestawy efektów uczenia się można modyfikować?

Tak, zestawy efektów uczenia się należy zawsze dostosować do potrzeb wybranej grupy docelowej.

 1. Czy podmioty ubiegające się o przyznanie grantu otrzymają wsparcie na etapie przygotowania modeli?

Tak, oczywiście, pracownicy zespołu projektu „Szansa”:

 1. zorganizują spotkania konsultacyjne w różnych miastach Polski. (Informacje na stronie http://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne/.
 2. udzielą indywidualnych konsultacji. (Terminy będą podane na stronie internetowej projektu).
 3. Czy podmiot, któremu przyznano grant otrzyma wsparcie na etapie wdrażania modeli?

Tak, podmiot otrzyma wsparcie na etapie pilotażu modelu. Grantodawca oferuje co najmniej trzy spotkania konsultacyjne w siedzibie grantobiorcy.

 1. Czy można opracować model podnoszenia umiejętności podstawowych dotyczący języka obcego?

Nie, opracowany w projekcie „Szansa” model podnoszenia umiejętności podstawowych nie może dotyczyć języka obcego.

 1. Czy w projekcie mogą brać udział osoby z wyższym wykształceniem?

Udział w projekcie osób z wyższym wykształceniem jest dopuszczalny/możliwy, jedynie w przypadku uzasadnionej potrzeby podnoszenia przez te osoby umiejętności podstawowych.

 1. Czy model może dotyczyć podnoszenia wszystkich wymienionych umiejętności podstawowych, tj. rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych?

Każdy model musi uwzględniać rozwijanie kompetencji społecznych oraz podniesienie co najmniej jednej umiejętności podstawowej. Może zatem również dotyczyć podnoszenia wszystkich ww. umiejętności.

 1. Jaka jest rola i zadania opiekuna procesu edukacyjnego?

Opiekun procesu edukacyjnego współpracuje z osobą zainteresowaną podnoszeniem umiejętności, a ponieważ zna środowisko lokalne, lokalny rynek pracy i  jego potrzeby, może właściwie ukierunkować naukę w kontekście dalszego funkcjonowania tej osoby w środowisku społecznym i w życiu zawodowym (jeśli dotyczy). Ponadto opiekun towarzyszy danej osobie przez cały okres uczenia się, przekazuje jej informację zwrotną o postępach oraz podtrzymuje kontakt po zakończeniu procesu edukacyjnego w celu monitorowania jej losów.

 1. Czy jeden opiekun procesu edukacyjnego towarzyszy jednej osobie zainteresowanej podnoszeniem umiejętności?

Jeden opiekun procesu edukacyjnego może towarzyszyć jednej osobie albo grupie osób. Będzie to uzależnione od wielkości grupy docelowej i jej potrzeb.

 1. Czy każda osoba zainteresowana podnoszeniem umiejętności będzie zobowiązana do walidacji efektów uczenia się?

Nie, osoby zainteresowane podnoszeniem umiejętności podstawowych nie są zobowiązane do udziału w procesie walidacji. Natomiast grantodawca jest zobowiązany do zaprojektowania i opisania procesu walidacji w formularzu zgłoszeniowym. Pomocny w tym celu może być dokument „Wskazówki dotyczące przeprowadzania walidacji efektów uczenia się” stanowiący załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

 1. Ile osób minimalnie musi liczyć grupa docelowa?

Minimalna liczba osób w grupie docelowej nie jest określona.

 1. Ile osób maksymalnie musi liczyć grupa docelowa?

Maksymalna liczba osób w grupie docelowej nie jest określona, jednak nie zaleca się tworzenia bardzo dużych grup. Liczebność grupy grantobiorca powinien określić biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy, jak również zdolności organizacyjne i materialne swojej instytucji.

 1. Czy można powierzyć przeprowadzenie walidacji jako usługi zleconej na zewnątrz?

Tak, grantobiorca może powierzyć przeprowadzenie walidacji jako usługi zleconej innej instytucji.

 1. Jaka jest minimalna i maksymalna kwota dofinansowania?

Grantodawca nie określa minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty związane z zakupem sprzętu (np. laptop, kamera, telefon)?

Tak,  jeśli  zakupiony sprzęt jest niezbędny  do realizacji wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi. Zasadność zakupu sprzętu będzie oceniana przez zewnętrznych ekspertów na etapie oceny formularza zgłoszeniowego.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty związane z zatrudnieniem np. psychologa/doradcy zawodowego?

Tak, koszty związane z zatrudnieniem psychologa/doradcy zawodowego są kosztami uprawnionym.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty wynajęcia sali szkoleniowej?

Tak, nakłady poniesione w związku z wynajęciem sali szkoleniowej są kosztem uprawnionym.

 1. Czy podmioty są zobowiązane przestrzegać Prawa zamówień publicznych?

Podmioty są zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawa oraz działania zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz regulacjami, którym podlegają.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty wynajęcia mieszkań dla osób dotkniętych przemocą?

Nie ma katalogu kosztów uprawnionych. Uprawnione są wszelkie koszty niezbędne do testowania modelu. Zasadność i racjonalność zaplanowanych wydatków będzie podlegała analizie na etapie oceny modeli przez ekspertów.

 1. Czy podmioty są zobowiązane przestrzegać Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

Nie, podmioty nie są zobowiązane przestrzegać ww. Wytycznych.

FAQ