Najważniejsze pytania i odpowiedzi dot. rekrutacji grantobiorców

 1. Czy parterem w projekcie może być zagraniczna organizacja/instytucja?

Partnerem w projekcie może być organizacja/instytucja – również zagraniczna – mająca swoją siedzibę na terenie Polski.

 1. Ilu partnerów maksymalnie może być w projekcie?

Maksymalna liczba partnerów w projekcie nie jest określona.

 1. Czy jeden podmiot może realizować ten sam projekt w więcej niż jednym miejscu na terenie Polski?

Tak, podmiot może realizować ten sam projekt w kilku miejscach na terenie Polski, musi jednak wykazać w formularzu zgłoszeniowym potencjał do zrealizowania tak zorganizowanego wsparcia.

 1. Czy jeden podmiot może realizować trzy różne projekty skierowane do trzech różnych grup docelowych na tym samym terenie?

Tak, jeśli podmiot wykaże się doświadczeniem w pracy z trzema różnymi grupami docelowymi, może realizować trzy różne projekty na tym samym terenie.

 1. Czy jeden podmiot może realizować trzy różne projekty w trzech różnych miejscach Polski?

Tak, podmiot może realizować trzy różne projekty w trzech różnych miejscach Polski, jeśli dotyczą one trzech różnych grup docelowych.

 1. Czy osoba fizyczna może złożyć formularz zgłoszeniowy do projektu?

Nie, osoby fizyczne nie są uprawnione do złożenia formularza.

 1. Jakie warunki musi spełniać Podmiot, by uczestniczyć w rekrutacji do projektu?

Podmiot biorący udział w rekrutacji do Projektu musi od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem formularza zgłoszeniowego nieprzerwanie prowadzić działalność, potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze. Istotne jest również, aby Podmiot miał doświadczenie w pracy z grupą docelową.

 1. Czy w projekcie mogą uczestniczyć cudzoziemcy, którzy nie pracują?

Tak, jeśli posiadają prawo legalnego zatrudnienia.

 1. Czy w projekcie mogą brać udział cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce?

Nie, cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce nie mogą brać udziału w projekcie.

 1. Czy na etapie składania modelu trzeba mieć już gotowy standard wymagań dla umiejętności podstawowych?

W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać, jakie standardy wymagań dla umiejętności podstawowych zostaną opracowane w ramach pilotażu modelu i przedstawić ich zarys. Przyjęte standardy muszą uwzględniać kompetencje społeczne oraz co najmniej jedną z wymienionych umiejętności podstawowych (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe). W projekcie „Szansa” dopuszcza się następujący wybór standardów:
1) zestawy efektów uczenia się opracowane w ramach projektu „Szansa”

2) standard wymagań opracowany przez grantobiorcę. Standard wymagań dla umiejętności podstawowych może być opracowany przed rozpoczęciem testowania modelu i dołączony do składanego formularza zgłoszeniowego lub na etapie testowania modelu po przeprowadzeniu diagnozy kompetencji i potrzeb potencjalnych uczestników. W drugim przypadku na etapie składania formularza zgłoszeniowego należy podać proponowaną nazwę zestawu efektów uczenia się oraz jego krótką charakterystykę

3) kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/), które odnoszą się do umiejętności podstawowych (od 1. do 4. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji) – dotyczy instytucji certyfikujących. Wybrany standard wymagań dla umiejętności podstawowych musi być dostosowany do potrzeb, możliwości i barier wybranej grupy docelowej.

 1. Czy w ramach projektu można sfinansować opłatę za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania określonej kwalifikacji?

Nie, nie ma takiej możliwości.

 1. Czy podane na stronie projektu 10 zestawów efektów uczenia się można modyfikować przy opracowywaniu modelu wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi? 

Tak, wybrany zestaw efektów uczenia się powinien być dostosowany do potrzeb grupy docelowej. Zestaw efektów uczenia się może zostać zmodyfikowany na etapie składania formularza zgłoszeniowego lub na etapie testowania modelu po przeprowadzeniu diagnozy kompetencji i potrzeb potencjalnych uczestników.

 1. Czy podmioty ubiegające się o przyznanie grantu otrzymają wsparcie na etapie przygotowania modeli?

Tak, oczywiście, pracownicy zespołu projektu „Szansa”:

 1. a) zorganizują spotkania konsultacyjne w różnych miastach Polski. (Informacje na stronie https://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne/.
 2. b) udzielą indywidualnych konsultacji. (Terminy będą podane na stronie internetowej projektu).

14. Czy podmiot, któremu przyznano grant otrzyma wsparcie na etapie wdrażania modeli?

Tak, podmiot otrzyma wsparcie na etapie pilotażu modelu. Grantodawca oferuje co najmniej trzy spotkania konsultacyjne w siedzibie grantobiorcy.

 1. Czy można opracować model podnoszenia umiejętności podstawowych dotyczący języka obcego?

Nie, opracowany w projekcie „Szansa” model podnoszenia umiejętności podstawowych nie może dotyczyć języka obcego.

 1. Czy w projekcie mogą brać udział osoby z wyższym wykształceniem?

Udział w projekcie osób z wyższym wykształceniem jest dopuszczalny/możliwy, jedynie w przypadku uzasadnionej potrzeby podnoszenia przez te osoby umiejętności podstawowych.

 1. Czy model może dotyczyć podnoszenia wszystkich wymienionych umiejętności podstawowych, tj. rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych?

Każdy model musi uwzględniać rozwijanie kompetencji społecznych oraz podniesienie co najmniej jednej umiejętności podstawowej. Może zatem również dotyczyć podnoszenia wszystkich ww. umiejętności.

 1. Jaka jest rola i zadania opiekuna procesu edukacyjnego?

Opiekun procesu edukacyjnego współpracuje z osobą zainteresowaną podnoszeniem umiejętności,
a ponieważ zna środowisko lokalne, lokalny rynek pracy i jego potrzeby, może właściwie ukierunkować naukę w kontekście dalszego funkcjonowania tej osoby w środowisku społecznym i w życiu zawodowym (jeśli dotyczy). Ponadto opiekun towarzyszy danej osobie przez cały okres uczenia się, przekazuje jej informację zwrotną o postępach oraz podtrzymuje kontakt po zakończeniu procesu edukacyjnego w celu monitorowania jej losów.

 1. Czy jeden opiekun procesu edukacyjnego towarzyszy jednej osobie zainteresowanej podnoszeniem umiejętności?

Jeden opiekun procesu edukacyjnego może towarzyszyć jednej osobie albo grupie osób. Będzie to uzależnione od wielkości grupy docelowej i jej potrzeb.

 1. Czy każda osoba zainteresowana podnoszeniem umiejętności będzie zobowiązana do walidacji efektów uczenia się?

Nie, osoby zainteresowane podnoszeniem umiejętności podstawowych nie są zobowiązane do udziału w procesie walidacji. Natomiast grantodawca jest zobowiązany do zaprojektowania i opisania procesu walidacji w formularzu zgłoszeniowym. Pomocny w tym celu może być dokument „Wskazówki dotyczące przeprowadzania walidacji efektów uczenia się” stanowiący załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

 1. Ile osób minimalnie musi liczyć grupa docelowa?

Minimalna liczba osób w grupie docelowej nie jest określona. Dla prawidłowego procesu wdrażania modelu wsparcia, rekomenduje się aby grupa docelowa liczyła co najmniej 50 osób (należy pamiętać, że uczestnicy z różnych przyczyn będą mogli zrezygnować z uczestnictwa w pilotażu). W przypadku grup docelowych: osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną; sensoryczną i/lub fizyczną dopuszcza się ze względu na specyficzne potrzeby uczestników tych grup, aby model wsparcia był realizowany dla co najmniej 20-30

 1. Ile osób maksymalnie musi liczyć grupa docelowa?

Maksymalna liczba osób w grupie docelowej nie jest określona, jednak nie zaleca się tworzenia bardzo dużych grup. Liczebność grupy grantobiorca powinien określić biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy, jak również zdolności organizacyjne i materialne swojej instytucji.

 1. Czy można powierzyć przeprowadzenie walidacji jako usługi zleconej na zewnątrz?

Tak, grantobiorca może powierzyć przeprowadzenie walidacji jako usługi zleconej innej instytucji.

 1. Jaka jest minimalna i maksymalna kwota dofinansowania?

Grantodawca nie określa minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty związane z zakupem sprzętu (np. laptop, kamera,telefon)?

Tak, jeśli zakupiony sprzęt jest niezbędny do realizacji wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi. W pierwszej kolejności należy rozważyć  wypożyczenie lub/i wynajęcie sprzętu na okres trwania pilotażu. Zasadność zakupu sprzętu będzie oceniana przez zewnętrznych ekspertów na etapie oceny formularza zgłoszeniowego.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty związane z zatrudnieniem np. psychologa/doradcy zawodowego?

Tak, koszty związane z zatrudnieniem psychologa/doradcy zawodowego są kosztami uprawnionym.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty wynajęcia sali szkoleniowej?

Tak, nakłady poniesione w związku z wynajęciem sali szkoleniowej są kosztem uprawnionym.

 1. Czy podmioty są zobowiązane przestrzegać Prawa zamówień publicznych?

Podmioty są zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawa oraz działania zgodnie z wewnętrznymi zasadami oraz regulacjami, którym podlegają.

 1. Czy do kosztów uprawnionych wlicza się koszty wynajęcia mieszkań dla osób dotkniętych przemocą?

Nie ma katalogu kosztów uprawnionych. Uprawnione są wszelkie koszty niezbędne do testowania modelu. Zasadność i racjonalność zaplanowanych wydatków będzie podlegała analizie na etapie oceny modeli przez ekspertów.

 1. Czy podmioty są zobowiązane przestrzegać Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

Nie, podmioty nie są zobowiązane przestrzegać ww. Wytycznych

 1. Czy określony jest minimalny okres trwania modelu?

Minimalny okres realizacji modelu wsparcia nie został określony. Należy pamiętać że okres testowania modelu powinien być realny wobec efektów jakie podmiot założył.

 1. Czy określony jest maksymalny okres testowania modelu?

Model wsparcia nie może być realizowany dłużej niż 13 miesięcy. Graniczna data końcowa modelu wsparcia jest z góry określona w systemie teleinformatycznym FRSE https://online.frse.org.pl/ tj. 30.06.2021 rok. Oznacza to że: nie można wybrać jedynie późniejszego terminu zakończenia pilotażu niż ten podany.

 1. Czy możliwe jest aby podmiot zatrudniał na potrzeby testowania modelu własnych pracowników (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) dodatkowo na umowy cywilno –prawne?

Tak, podmiot może zawierać umowy-zlecenia (inne cywilnoprawne) ze swoim pracownikiem, o ile przedmiotem tej umowy jest świadczenie pracy innego rodzaju niż określona w umowie o pracę. W zakresie zawierania umów cywilnoprawnych ze swoimi pracownikami na potrzeby realizacji tychże projektów beneficjent zobowiązany jest działać z poszanowaniem przepisów prawa krajowego.

 1. Czy w modelu wsparcia przygotowanym dla 3. grupy docelowej, tj. osób z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji), w tym na obszarach ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Śląska, Program dla Bieszczad) można pozyskiwać uczestników z terenów miejskich?

Wśród osób usprawnionych do testowania modelu w ramach 3. grupy docelowej projektu „Szansa”, tj. osób z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miejskich postindustrialnych, w tym z trudnym dostępem do edukacji), w tym na obszarach ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Śląska, Program dla Bieszczad)” są mieszkańcy terenów miejskich. Według podziału przyjętego przez GUS małe miasta posiadają poniżej 20 tys. mieszkańców, średnie miasta od 20 do 100 tys., a duże miasta powyżej 100 tys.  Należy jednak przedstawić uzasadnienie, z którego będzie wynikało, że jest to obszar defaworyzowany.

 1. Czy osoby przebywające na urlopie wychowawczym można zakwalifikować do 1. grupy docelowej tj. pracownicy zakładów pracy gotowi uczyć się z własnej inicjatywy (zwłaszcza MŚP)?

Osoby będące związane stosunkiem pracy ale przebywające na urlopie wychowawczym zaliczamy do 1. grupy docelowej: pracownicy zakładów pracy gotowi uczyć się z własnej inicjatywy (zwłaszcza MŚP).

 1. Czy do kosztów uprawnionych można zaliczyć wynagrodzenie dla koordynatora testowania modelu wsparcia?

Nie, wynagrodzenie dla pracownika na stanowisku koordynatora nie jest kosztem uprawnionym.

 1. Czy na etapie walidacji efektów uczenia się obowiązkowe jest nagrywanie rozmowy z uczestnikami (np. w ramach wywiadu swobodnego lub ustrukturyzowanego)?

Rejestrowanie przebiegu wywiadu nie jest obowiązkowe. Może odbyć się tylko po wyrażeniu zgody przez uczestnika. Przy podejmowaniu decyzji o rejestrowaniu należy wziąć pod uwagę potrzeby i możliwości wybranej grupy docelowej. Należy unikać rejestrowania wywiadu (np. przy użyciu dyktafonu lub kamery), jeśli może to negatywnie wpłynąć na przebieg walidacji efektów uczenia się.

 1. Czy wymagania dot. walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację podane w każdym z 10 zestawów efektów uczenia się są obligatoryjne?

Wymagania dot. walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację podane w każdym z 10 zestawów są tylko przykładowymi wymaganiami i należy traktować je jako wskazówkę, jak mogą być skonstruowane wymagania. Między innymi ze względu na potrzeby różnych grup docelowych nie stworzono uniwersalnych wymagań.

 1. Czy asesorzy przeprowadzający walidację efektów uczenia się powinni posiadać obowiązkowo doświadczenie dydaktyczne (w edukacji formalnej lub pozaformalnej)? 

Doświadczenie dydaktyczne asesorów (w edukacji formalnej lub pozaformalnej) nie jest obowiązkowe, ale mile widziane.

40. Czy jedna osoba może być jednocześnie edukatorem/opiekunem edukacyjnym oraz doradcą walidacyjnym?

Tak, jedna osoba może być edukatorem/opiekunem edukacyjnym oraz doradcą walidacyjnym. Ważne jest, aby osoba sprawdzająca nabycie umiejętności (asesor walidacyjny) nie pracowała wcześniej z osobami przystępującymi do walidacji i nie była z nimi związana.

41. Czy kompetencje społeczne trzeba odnieść do Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Nie, nie jest to wymagane. W przypadku kompetencji społecznych można wskazać tylko obszary, w zakresie których będzie się pracowało w danym modelu.

FAQ