Wsparcie edukacyjne

 

Wsparcie edukacyjne stanowi drugi z trzech kroków tzw. ścieżek poprawy umiejętności (Upskilling Pathways).

Ścieżki poprawy umiejętności:

Wsparcie edukacyjne ma na celu rozwinięcie i podniesienie poziomu wybranych umiejętności. Aby było ono skuteczne i efektywne, powinno zostać dostosowane do potrzeb danej osoby oraz zaadaptowane do jej możliwości.

W projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” zostaną opracowane modele wsparcia edukacyjnego dla wybranych grup docelowych.  Będą one zakładały podniesienie minimum jednej, wybranej umiejętności podstawowej oraz kompetencji społecznych.

Modele będą tworzone w oparciu o wybrane standardy wymagań dla umiejętności podstawowych:

1) zestawy efektów uczenia się opracowane w ramach projektu „Szansa”;

2) standardy wymagań opracowane przez grantobiorcę;

3) kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które odnoszą się do umiejętności podstawowych (od 1. do 4. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Standardy wymagań dla umiejętności podstawowych będą odpowiednio dostosowane do potrzeb, możliwości i barier wybranej grupy docelowej.

Po ukończeniu wsparcia edukacyjnego, uczestnik będzie miał możliwość przystąpienia do walidacji efektów uczenia się.