W dniu 7 lutego 2019 r. Pani Liliana Budkowska, Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych oraz Pani Emilia Halemba, Zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, otworzyły i poprowadziły pierwsze spotkanie zespołu ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Spotkanie było poświęcone dyskusji o potencjalnych grupach docelowych projektu oraz opracowaniu raportu na temat sytuacji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych w Polsce. Ważnymi źródłami danych będą dla ekspertów spotkania z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w działania na rzecz potencjalnych grup docelowych projektu w kraju, przykłady dobrych praktyk zagranicznych zebrane podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz analiza inicjatyw i projektów zawarta w raportach z przeprowadzonych w projekcie badań jakościowych i desk research.

Podczas spotkania podkreślano, że projekt zakłada wsparcie osób dorosłych w procesie rozwoju umiejętności podstawowych nie tylko w zakresie tzw. basic skills: literacy, numeracy, ICT, czyli czytanie i rozumienie tekstu, liczenie i rozumowanie matematyczne oraz umiejętność korzystania z nowych technologii. Przy doborze grupy docelowej będą brane pod uwagę także inne umiejętności, niezbędne każdemu człowiekowi w życiu, takie jak np. komunikacja interpersonalna, dostosowanie do zmian, praca w zespole, wyznaczanie realistycznych celów życiowych, radzenie sobie w sytuacji konfliktu i rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, wykazywanie się inicjatywą.

Kolejne spotkanie ekspertów jest planowane na marzec tego roku.