W dniu 30 października br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się pierwsze – z zaplanowanych jedenastu – spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, przygotowane i poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE). Uczestniczyli w nim reprezentanci bibliotek publicznych, firm doradczych i szkoleniowych, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, izb samorządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych placówek zajmujących się wspieraniem osób dorosłych.

Jako pierwsza wystąpiła Anna Kamont (FRSE) przedstawiając założenia projektu „Szansa” oraz efekty prac podjętych w I fazie jego realizacji. Następnie, Agnieszka Dorociak (FRSE) omówiła warunki rekrutacji grantobiorców, zasady aplikacji dokumentacji konkursowej (jakie wymagania formalne i merytoryczne musi ona spełniać) jak również procedury płatności i sprawozdawczości obowiązujące grantobiorców. Niezwykle ważnym dla słuchaczy tematem była przedstawiona przez Sylwię Walicką – lider projektu „Szansa” z IBE – struktura modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi. Omówiła m.in. jak powinien być skonstruowany innowacyjny model wsparcia, jakie działania motywacyjne musi podjąć grantobiorca, aby zachęcić osoby dorosłe do uczestnictwa w działaniach uzupełniających ich wiedzę i kompetencje. W trakcie tej części spotkania uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących warunków rekrutacji jak i modelu wsparcia. Następnie – podczas warsztatów – pracując w pięcioosobowych grupach mogli oni na podstawie wysłuchanej prezentacji oraz własnego doświadczenia opracować m.in.: przykładowe metody i narzędzia diagnozy umiejętności podstawowych i potrzeb uczestników wsparcia; sposoby ich rekrutacji oraz motywowania do aktywnego udziału w zaproponowanej im ofercie edukacyjnej jak również metody i narzędzia potwierdzania nabycia umiejętności kształtowanych w ramach tej oferty.

W drugiej części spotkania Roksana Pierwieniecka z IBE przedstawiła m.in. czym jest walidacja, jakimi narzędziami dysponuje, w jaki sposób grantobiorcy mogą ją zastosować wdrażając model wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Czym jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK), z czego się składa i jakie ma zastosowanie w odniesieniu do umiejętności osób dorosłych omówiła Natalia Michalak (IBE).

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem omówionych problemów oraz indywidualnymi konsultacjami z przyszłymi grantobiorcami.

opr. Anna Kamont