Szanowni Państwo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie w praktyce innowacyjnych modeli skutecznego wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi zgodnie z Zaleceniem Rady UE Ścieżki poprawy umiejętności. Nowe możliwości dla dorosłych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka konferencji będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki i rozwiązania związane z diagnozą, organizacją i prowadzeniem procesu edukacyjnego oraz walidacją nabytych umiejętności. W części panelowej spotkania zaproszeni eksperci podejmą dyskusję na temat skutecznych metod uczenia się osób dorosłych oraz podnoszenia przez nich umiejętności podstawowych.

TERMIN I MIEJSCE

Spotkanie odbędzie się w dniu 06.12.2022  r. w godzinach 9:30 – 16:00 w hotelu Boss,

ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

UCZESTNICTWO

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Organizator nie zwraca kosztów podróży.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line do 1 grudnia 2022 roku do godziny 12:00. Prosimy, aby każdy uczestnik wypełnił ankietę indywidualnie.

W sprawie pytań organizacyjnych związanych ze spotkaniem prosimy o kontakt z Panią Karoliną Szczuką karolina.szczuka@frse.org.pl  telefon 572 675 479

Program konferencji