Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na spotkanie konsultacyjne dla grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu:

15 stycznia 2020 r. w Hotelu Mercure w Warszawie, ul. Złota 48/54, w godzinach 10-16

Celem spotkania jest konsultacja merytoryczna na temat rekrutacji grantobiorców. Uczestnicy będą zapoznani z formularzem rekrutacyjnym (część formalna i finansowa, opis modelu wsparcia), kartą oceny formalnej i jakościowej oraz zakresem umowy o powierzenie grantu.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa zwrotów kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy

Program_spotkania konsultacyjnego

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 stycznia 2020 r.