W dniu 26 października 2021 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W spotkaniu wzięli udział członkowie Grupy Sterującej, p. Emilia Halemba – zastępca Dyrektora w Biurze Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, p. Alina Respondek – koordynator Zespołu Edukacja Dorosłych Erasmus + oraz pracownicy zespołu projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” FRSE/IBE.

Spotkanie otworzyła p. Emilia Halemba – zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych przybliżając program spotkania. Pani Dyrektor poinformowała, że jednym z ważnych, obecnie realizowanych zadań jest przygotowanie informacji o testowanych modelach wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych. Materiały są opracowywane na prośbę Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Opisy modeli wsparcia powinny mieć charakter gotowej instrukcji pozwalającej na wdrożenie opisywanych rozwiązań przez inne organizacje wspierające osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych.

W pierwszej części spotkania Koordynator projektu p. Monika Wojciechowska przedstawiła działania podejmowane w projekcie od czasu ostatniego spotkania Grupy Sterującej w kwietniu br., m.in: działania związane z aneksowaniem umów, wsparcie Grantobiorców w zakresie opracowywanych dokumentów merytorycznych modeli, prowadzenie wizyt monitorujących wdrażanie poszczególnych modeli połączone z obserwacją zajęć organizowanych dla uczestników w ramach wsparcia edukacyjnego, weryfikację dokumentów sprawozdawczych Grantobiorców.

Następnie aktualny stan badań jakościowych i ewaluacji (w podziale na tury) przybliżyła słuchaczom Liderka projektu IBE – Maryla Koss-Goryszewska. W I turze badań odbyło się 19 z 25 wywiadów, a w drugiej 2 z 15 wywiadów. W pierwszej turze badań, w których wzięli udział celowo dobrani uczestnicy wsparcia, podczas wywiadów indywidualnych skupiono się na wątkach biograficznych, a w drugiej na efektach i przełożeniu udziału w modelu na życie uczestników. Po zakończeniu testowania modeli zostaną przeprowadzone wywiady ze wszystkimi koordynatorami.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca liczby uczestników zaproszonych do wywiadów których, wyniki badań jakościowych są jednym z elementów służących zbieraniu danych do raportu końcowego z testowania modeli i formułowania rekomendacji, a ich komplementarne elementy stanowią także wnioski z wizyt monitoringowych i sprawozdań okresowych, raporty przedkładane przez Grantobiorców na koniec testowania modeli oraz wyniki badania ilościowego – ankiety skierowanej do wszystkich uczestników wsparcia na zakończenie projektu.

Kolejnym poruszonym tematem były warsztaty Design Thinking zorganizowane przez IBE, których głównym celem była praca Grantobiorców nad wybranym obszarem testowania modelu (rekrutacja, diagnoza, wsparcie edukacyjne, walidacja). Odbyło się 28 warsztatów w formie on-line, łącznie na każdego Grantobiorcę przypadało 16 godzin spotkań. Warsztaty były podzielone na dwa moduły: część wprowadzającą (teoretyczną) oraz część warsztatową, która najczęściej dotyczyła walidacji. W toku wymiany zdań między uczestnikami spotkania zgodnie przyznano, że dla większości Grantobiorców walidacja jest trudna do zaplanowania i przeprowadzenia i wielu z nich potrzebuje wsparcia w tym zakresie.

W dalszej części spotkania zespół projektu Szansa – opiekunowie poszczególnych modeli –  zaprezentowali wnioski  z wybranych wizyt monitoringowych.

W toku dyskusji nad zaprezentowanymi modelami członkowie Grupy Sterującej sformułowali następujące konkluzje:

  • konieczność określenia warunków brzegowych – elementów, które powinny być szczegółowo brane pod uwagę przy wdrażaniu danego modelu;
  • konieczność organizowania edukacji osób dorosłych w środowiskach niededykowanych, nie kojarzących się z edukacją szkolną, która zwykle powoduje negatywne skojarzenia i nie zachęca do uczenia się; edukacja osób dorosłych powinna być organizowana w warunkach nieprzypominających klasy szkolnej/szkoleniowej;
  • edukacja osób dorosłych powinna opierać się na wykorzystaniu lokalnych zasobów/ potencjału ludzkiego;
  • edukacja osób dorosłych pracujących powinna odbywać się w miejscu pracy i opierać się na wzajemnym uczeniu się od siebie pracowników; będzie to niwelowało jedną z głównych barier w uczeniu się osób pracujące, tj. brak czasu i zaangażowanie w inne obowiązki;
  • czynnikiem zwiększającym zainteresowanie osób dorosłych edukacją są działania lokalnych liderów – osób, które są dobrze znane w danej społeczności i na swoim przykładzie pokazują jak zdobyta wiedza pomaga im w codziennym życiu: osobistym, zawodowym czy społecznym.

W drugiej części spotkania p. Maciej Ostaszewski z IBE podsumował warsztaty przeprowadzone podczas spotkanie z Grantobiorcami, przedstawiając wyniki dyskusji na temat wdrażania modeli. Uczestnicy spotkania pracując w pięciu grupach (wg. grup docelowych projektu) wskazywali na trudności we wdrażaniu modeli formułując jednocześnie wnioski oraz rekomendacje służące ich niwelowaniu. Najważniejsze wnioski z pracy grup warsztatowych:

  • wielowymiarowa współpraca instytucji i ugruntowanie działań w lokalnym środowisku,
  • podejście holistyczne: działania i etapy projektu powinny się zazębiać,
  • konieczne dostosowanie (całego wsparcia) do potrzeb uczestników i elastyczność działań
  • nastawienie na praktykę.

Dyskusję podsumowała oraz spotkanie zakończyła p. Emilia Halemba, Zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych dziękując wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział i cenną dyskusję.