W dniu 9 grudnia br. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Wydarzenie otworzyła Pani Liliana Budkowska, dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych FRSE. Następnie Pani Monika Wojciechowska, koordynator Zespołu Szans oraz Pani Sylwia Walicka, lider projektu z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiły założenia projektu, m.in.: całościowy budżet na testowanie modeli wsparcia osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, liczbę modeli zgłoszonych do testowania, liczbę przyznanych grantów z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego. Pani Koordynator wraz z Liderem projektu omówiły podział grantów wg grup docelowych, uwzględniając najważniejsze elementy tych modeli. Natomiast specjaliści Zespołu Szansa FRSE zaprezentowali przykładowe modele wsparcia edukacyjnego pod względem ich innowacyjności i unikatowości.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, omówili koncepcję badawczą Sposobów funkcjonowania modeli w ramach instytucji udzielających wsparcia edukacyjnego osobom dorosłym oraz ich uczestników w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Ważnym elementem spotkania była dyskusja nt. testowanych modeli, w czasie której zaakcentowano praktyczny wymiar zgłoszonych koncepcji wspierania osób dorosłych
o niskich umiejętnościach podstawowych. Podkreślono, że do testowania modeli zgłosiły się również Podmioty, które nie są bezpośrednio związane z edukacją dorosłych np. spółki, stowarzyszenia, fundacje.

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej zaplanowane jest w przyszłym roku i liczymy, że uda spotkać się na żywo a nie wirtualnie.