W dniu 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej oraz pracownicy Zespołu Projektowego „Szansa”.

Spotkanie poświęcone było głównie:

  1. Omówieniu dotychczasowych rezultatów projektu.
  2. Omówieniu i przyjęciu definicji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.
  3. Rekomendacji dotyczących wyboru grup docelowych projektu.

Na początku spotkania koordynator projektu „Szansa” przedstawił dotychczasowe rezultaty projektu tj. definicję osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, raport z badania jakościowego, raport z mappingu sytuacji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, raport z analizy desk research, wskazówki dotyczące sposobów diagnozowania potrzeb osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. W trakcie realizacji pierwszej fazy projektu zespół  projektowy oraz Eksperci i przedstawiciele Grupy Sterującej mieli możliwość wzięcia udziału w 10 krajowych wizytach studyjnych oraz  3 zagranicznych (Portugalia, Niemcy i Irlandia).

Następnie przedstawiono definicję osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy definicji dostępnych w aktach prawnych i dokumentach strategicznych oraz po akceptacji przedstawicieli Grupy Sterującej, na potrzeby projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, przyjęto następującą definicję:

Osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych – osoby powyżej 25. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne) odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W dalszej części spotkania dyskutowano nad wyborem grup docelowych w projekcie.

Na zakończenie omówiono rolę Grupy Sterującej w monitorowaniu działań prowadzonych w dalszych etapach projektu.