W dniach 4-5 października 2021 roku w Warszawie, miało miejsce spotkanie dla Grantobiorców testujących modele wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń Grantobiorców z przebiegu testowanych modeli wsparcia.

Spotkanie otworzyły Panie Liliana Budkowska i Emilia Halemba, Dyrekcja Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych (FRSE), które powitały zebranych uczestników. Nad całym przebiegiem i moderowaniem wydarzenia czuwała Pani Monika Wojciechowska – koordynator projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. W ramach integracji i dobrej komunikacji Panie Anna Kamont i Karolina Rożalska poprowadziły ćwiczenia, które pozwoliły lepiej poznać się Grantobiorcom.

Najważniejszym punktem pierwszego dnia była prezentacja kluczowych elementów testowanych modeli wsparcia przez każdego z Grantobiorców. Była to niezwykle atrakcyjna część spotkania, kompendium wiedzy o testowanych projektach, podczas której niektórzy z uczestników dzielili się fotorelacjami z przeprowadzonych form wsparcia, a nawet filmami z wypowiedziami beneficjentów, inni zaś barwnie opowiadali o tym „co słychać” w projekcie. Tematem przewodnim wystąpień były następujące hasła: największe zaskoczenie podczas realizacji projektu; dotychczasowy sukces związany z testowanym modelem; niespodziewany efekt – wartość dodana testowania modelu.

Dalsza część wydarzenia skupiła się wokół sprawozdawczości finansowej otrzymanych grantów na rzecz testowanych modeli, którą poprowadził Zespół Rozliczeń i Kontroli Finansowych (FRSE) na czele z Panią Katarzyną Zabielską. Przekazane informacje dotyczyły procedur związanych z przeprowadzeniem kontroli finansowych. Po wypowiedzi prelegentów Grantobiorcy mieli okazję do zadawania pytań w zakresie raportowania kosztów poniesionych w ramach realizacji modelu.

Drugi dzień spotkania był podzielony na dwie części. Pierwszą z nich poprowadził Zespół Projektu Szansa (FRSE), który poruszył następujące zagadnienia:

  • formalności wynikające z zapisów umowy o powierzenie grantu dotyczące raportu końcowego, min.: formy, terminu oraz stopnia szczegółowości treści jakie powinny zostać zawarte
    w raporcie końcowym z testowania modelu;
  • formalności odnośnie przeniesienie praw autorskich dla „utworów” powstałych w ramach testowania modelu;
  •  informacje dotyczące bieżących spraw w związku z testowanymi modelami m.in.: oświadczenia uczestnika modelu wsparcia (załącznik nr 6 do umowy o powierzenie grantu), opinia opiekuna procesu edukacyjnego, promocja.

Druga z nich została poświęcona na aktywną wymianę doświadczeń między Grantobiorcami oraz formułowanie wniosków z wykonanych działań w zakresie testowania modeli. Uczestnicy pracowali w zespołach, gdzie kryterium doboru stanowiła wspierana przez Grantobiorcę grupa docelowa modelu. Koordynację nad niniejszym działaniem prowadził Zespół Projektu Szansa (IBE). Końcowym efektem ćwiczenia była prezentacja wniosków na forum oraz dyskusja.

Na koniec Grantobiorcy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z opiekunami modeli FRSE/IBE.

Podsumowaniem dwudniowego wydarzenia, podziękowaniem i zachętą do współdziałania Emilia Halemba, Wicedyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych FRSE, zakończyła ten aktywny czas – zarówno ze względu na tematykę jak i owocną pracę grupową.