W dniu 26 kwietnia br. odbyło się trzecie spotkanie z Zespołem Ekspertów projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Rozpoczęło się od przedstawienia uwag Grupy Sterującej dotyczących opracowanej na potrzeby projektu definicji osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych oraz zaplanowanych potencjalnych grup docelowych. Dalsza część spotkania miała charakter warsztatowy. Eksperci projektu rozpoczęli ją od opracowania założeń/wskazówek dotyczących sposobów diagnozowania potrzeb osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, następnie opracowali wstępne założenia naboru grantobiorców w II fazie projektu.
W dalszej części spotkania ustalono terminy wykonania kolejnych zadań projektowych. Na zakończenie omówiono przebieg i efekty wizyty studyjnej w Niemczech.

Termin następnego spotkania ekspertów zaplanowano na 24 maja tego roku.

autor: Ewa Duda