W roku 2008 grupa 55 instytucji zawiązuje w Krakowie Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU), którego celem jest wzajemna współpraca na rzecz promowania wśród mieszkańców regionu postawy otwartej na uczenie się, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju oraz zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski (Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie).

Obecnie Partnerstwo skupia 91 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Wśród nich są instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy.

Partnerstwo stara się realizować zasadę 4i: informacja, inspiracja, inicjatywa, innowacyjność.

29 maja 2019 roku odbyły się warsztaty OECD, w których udział wzięli członkowie Rady Programowej MPKU. Na to spotkanie została przygotowana Publikacja prezentująca wchodzące w skład Partnerstwa instytucje i organizacje i zawierająca krótkie opisy prowadzonych przez nie działań edukacyjnych.

Publikacja MPKU

autor: Lidia Maria Jedlińska