Według opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Austria, Niemcy, Dania i Niderlandy są krajami reprezentującymi przykłady najlepszych praktyk w zakresie szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Stosowany w tych krajach dualny system szkolenia umożliwia jednoczesne nauczanie ogólnokształcące oraz skuteczne kształcenie zawodowe. Na bazie takiego rozwiązania edukacyjnego powstają kolejne projekty służące uzupełnianiu wiedzy oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Jednym z nich jest europejski projekt Profi-Train mający na celu profesjonalizację trenerów na rzecz pracowników zakładów pracy o niskich kompetencjach podstawowych.

Program realizowany jest we współpracy sześciu partnerów. Organizacją koordynującą jest bbb Büro für berufliche Bildungsplanung, R. Klein und Partner GbR z Dortmundu (Niemcy). Partnerami zaś BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH z Wiednia (Austria), ERUDICIO z Pilzna (Republika Czeska), Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) z Lubljany (Słowenia), Centre for Support and Advancement of Employment for women z Salonik (Grecja) i Ministry for Education and Employment z Malty oraz partner stowarzyszony SVEB Schweizerischer Verband für Erwachsenenbildung, organizacja z Zurychu (Szwajcaria).

Projekt Profi-Train opiera się na założeniach programu szkoleniowego skierowanego do dorosłych osób o niskich kwalifikacjach, których umiejętności podstawowe ograniczają możliwości lub wręcz uniemożliwiają wykonywanie dalszych obowiązków zawodowych. Oferowane szkolenie jest ściśle powiązane z konkretnymi wymaganiami miejsca pracy, potrzebami i możliwościami pracownika, ale również potrzebami pracodawcy. Zdecydowana większość działań edukacyjnych odbywa się w zakładzie pracy. Efekty procesu uczenia się mają z założenia bezpośrednio przekładać się na wydajność i komfort pracy.

Problemy, z którymi spotykają się uczestnicy projektu Profi-Train są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze znacząca część pracowników o niskich kwalifikacjach niechętnie bierze udział w jakiejkolwiek formie uczenia się. Pomimo, iż nauczanie nie jest realizowane w warunkach szkolnych, to doświadczenia niepowodzeń bądź trudności doświadczanych w okresie obowiązkowej edukacji instytucjonalnej tworzą trudną do pokonania barierę do podjęcia kolejnego wysiłku edukacyjnego. Osoby dorosłe często stosują mechanizmy obronne kierując się zasadą, iż nie poniosą porażki, jeżeli nie podejmą się wykonania zadania w ogóle.

Drugi problem dotyczy samych pracodawców. Często nie dostrzegają oni potrzeby szkolenia pracowników, postrzegając ten proces jako destabilizacja codziennej rutyny zakładowej. Wielu pracowników nie wie, że jest możliwość łączenia nauki z pracą, a wysłanie pracownika na szkolenie nie jest równoznaczne z brakiem kadrowym. Zdarza się również, że część zakładów pracy po prostu nie ufa zewnętrznym firmom edukacyjnym. Są także pracodawcy, którzy nie wierzą, że rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach jest możliwy.

Naprzeciw tym problemom wychodzą partnerskie organizacje realizujące projekt Profi-Train. Ich celem jest wskazanie zysków jakie przyniesie uczenie się w miejscu pracy zarówno samym uczącym się, jak i pracodawcom oraz całemu przedsiębiorstwu. Z niecierpliwością czekamy na materiały edukacyjne wytworzone podczas trwania projektu oraz efekty działań poszczególnych partnerów.

autor: Ewa Duda

Netografia:

https://www.profi-train.de/en/ dostęp z dnia 24/04/2019