Gwałtowny postęp technologiczny oraz dynamika warunków na rynku pracy spowodowały, iż w ostatnich latach wzrósł minimalny poziom wykształcenia umożliwiający skuteczne/aktywne włączenie się w życie zawodowe: z podstawowego do poziomu średniego. Ukończenie szkoły średniej staje się w obecnych czasach koniecznością. W roku szkolnym 2016/2017 w samych liceach ogólnokształcących dla dorosłych uczyło się ponad 155 tysięcy osób, co stanowiło około ¼ wszystkich uczniów w polskich liceach ogólnokształcących (Główny Urząd Statystyczny, 2017). Duża liczba dorosłych ma możliwość nabywania i rozwijania swoich umiejętności podstawowych, niemniej organizacja procesu kształcenia realizowanego w szkołach dla dorosłych odbiega od realizowanego w szkołach młodzieżowych. Ograniczenia dotyczą nie tylko liczby godzin dydaktycznych, ale również przedmiotów szkolnych.

Jedną z różnic jest brak w ramowym planie nauczanie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów artystycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczących się dorosłych, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie postanowiło włączyć elementy edukacji artystycznej do realizowanego procesu kształcenia, jako formy wsparcia edukacyjnego słuchaczy.

Uczenie poprzez sztukę realizowane jest jako projekt N-arts (Non-Intended Arts) in Adult Education w ramach programu Erasmus+, KA2, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. W projekcie współuczestniczą instytucje W-Point e.U. oraz Tanz die Toleranz z Wiednia (Austria), Uniwersytet w Osijeku, Wydział Edukacji z Osijeku (Chorwacja) oraz CACAV – Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros z Alhos Vedros (Portugalia).

Innowacyjny projekt N-arts in Adult Education jest odpowiedzią, z perspektywy uczenia się przez całe życie, na trudne wyzwania, przed którymi dziś stoimy: marginalizacja i/lub wykluczenie kulturowe oraz społeczne, migracja czy starzenie się społeczeństwa. Celem projektu jest uczestnictwo w działaniach integrujących dyscypliny szkolne z szeroko pojętą sztuką, dzielenie się wspólnymi doświadczeniami, zdobywanie nowych umiejętności. Jest to otwarty proces, w którym każdy może brać udział niezależnie od posiadanych talentów, wiedzy, doświadczenia, wieku, płci, rasy, pochodzenia etnicznego lub społecznego. Poprzez realizowane aktywności projekt powinien wywoływać emocjonalną reakcję słuchaczy, aby następnie odkryć ich potencjał, podążać za motywacjami dorosłych słuchaczy i nawiązywać kontakty z innymi.

W ramach pierwszych działań słuchacze klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wzięli udział w dwóch warsztatach prowadzonych przez edukatorów Narodowej Galerii Sztuki  „Zachęta”. W trakcie pierwszego warsztatu pt. „Obraz i wyobraźnia” towarzyszącemu wystawie „Co po Cybisie?” słuchacze w dwu-trzyosobowych grupach przeprowadzili interwencje artystyczne. W trakcie drugiego warsztatu pt. „Zabawa w grafikę” towarzyszącemu wystawie „Bardzo dużo i bardzo dobrze” słuchacze stworzyli własne grafiki, uzewnętrzniające doświadczane emocje. Wielu z uczestniczących w warsztatach słuchaczy miało po raz pierwszy w życiu możliwość wejścia w świat sztuki. Udział w organizowanych działaniach pozwala otworzyć się na sztukę, poprzez sztukę próbować rozumieć siebie, innych, swoje otoczenie, poszerzać horyzonty, rozwijać się na różnych poziomach, ale również zyskać otwartość i pewność siebie, co może im pomóc w walce z problemami, z jakimi stykają się na co dzień. Poprzez twórczą praktykę artystyczną słuchacze zdobywają doświadczenie, jak komunikować się z ludźmi, jak uczyć się poprzez sztukę, jak podejmować decyzje.

Realizowany projekt jest również ważny dla nauczycieli. Pozwala dostrzec słuchaczy w zupełnie innej sytuacji edukacyjnej, lepiej ich poznać oraz zrozumieć ich problemy i trudności. Przyczyni się to do wypracowania nowych, atrakcyjnych i skutecznych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

Bibliografia:

  1. Główny Urząd Statystyczny (2017). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

 

autor: Ewa Duda

5 KWIETNIA 2019